1.
ชูทัพ ส, ทาโต ร. ผลของโปรแกรมความเชื่อด้านสุขภาพต่อความตั้งใจในการใช้ถุงยาง อนามัยของนักเรียนอาชีวศึกษาเพศชาย. TJNC [Internet]. 2012 Sep. 13 [cited 2022 Aug. 16];26(2):100. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2678