1.
โมกขาว ศ. ผลของโปรแกรมบำบัดพฤติกรรมทางความคิดต่อภาวะซึมเศร้า ในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า. TJNC [Internet]. 2012 Sep. 13 [cited 2022 Aug. 16];26(2):126. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2680