1.
เกษมกิจวัฒนา ส, เชื้อเจ็ดตน พ, อ่ำศรีเวียง ว. นวัตกรรมการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักศึกษามหาวิทยาลัย. TJNC [Internet]. 2014 Sep. 22 [cited 2022 Oct. 4];29(3):5-18. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/27074