1.
ศรีสุริยเวศน์ ร, หอมสินธุ์ พ. ความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารของมารดากับบุตรสาวเกี่ยวกับความเสี่ยงทางเพศ และทัศนคติของมารดาต่อการมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงาน กับความสามารถของตนในการ ปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่นหญิง. TJNC [Internet]. 2014 Sep. 22 [cited 2022 Dec. 1];29(3):31-4. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/27076