1.
สุดเพชร ศ, ธนาโนวรรณ น, อยู่สำราญ ฉ, เนื่องตัน ช. ผลของโปรแกรมการสนับสนุนโดยสามีในระยะที่ 1 ของการคลอดต่อความเครียด ความเจ็บปวด และความพึงพอใจต่อการคลอดในผู้คลอดครรภ์แรก. TJNC [Internet]. 2014 Sep. 22 [cited 2022 Dec. 1];29(3):42-54. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/27077