1.
พฤกษ์ภัทรานนต์ ก, หนูสม ป. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจของมารดาหลังคลอดในการเลี้ยงดูบุตรด้วยนมมารดาอย่างเดียว. TJNC [Internet]. 2014 Sep. 22 [cited 2022 Nov. 27];29(3):55-68. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/27078