1.
สินสุกใส น, อยู่สำราญ ฉ, ภู่ไพบูลย์ ร. พฤติกรรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในชุมชนชานเมือง. TJNC [Internet]. 2014 Sep. 22 [cited 2022 Dec. 1];29(3):69-7. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/27079