1.
แซ่ตั้ง ห, โตสิงห์ อ, ดนัยดุษฎีกุล ส, ตันติวงศ์โกสีย์ เ. ความสัมพันธ์ระหว่างการสูญเสียเลือด ระดับน้ำตาลในเลือด และระดับแมกนีเซียมในเลือดกับการเกิดภาวะการทำหน้าที่ผิดปกติของอวัยวะหลายระบบภายใน 24 ชั่วโมงแรกในผู้ป่วยหลังการผ่าตัดหัวใจแบบเปิด. TJNC [Internet]. 2014 Sep. 22 [cited 2022 Nov. 26];29(3):80-91. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/27080