1.
กันทะขู้ แ, โพธิ ว, อินทรลาวัณย์ ป, เกษมกิจวัฒนา ส. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของผู้ป่วยกลุ่มโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันหลังจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล. TJNC [Internet]. 2014 Sep. 22 [cited 2022 Oct. 4];29(3):92-103. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/27081