1.
วิโรจน์รัตน์ ว, อำนาจสัตย์ซื่อ ข, สาสัตย์ รศ, มาลาธรรม พ, ณรงค์ศักดิ์ จ. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุที่ต้องพึ่งพาผู้อื่น. TJNC [Internet]. 2014 Sep. 22 [cited 2022 Dec. 1];29(3):104-15. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/27082