1.
เจริญกิจการ ว, เกษมกิจวัฒนา ส. การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการเรียนรู้จดจำระหว่างผู้ที่เคยมี ภาวะสมองขาดเลือดชั่วคราว ผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง และผู้มีภาวะสุขภาพดี. TJNC [Internet]. 2012 Sep. 14 [cited 2022 Sep. 30];26(3):14. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2710