1.
บุญนันท์ จ, ฉายพุทธ ป. แบบสอบถามความต้องการการสื่อสารข่าวร้าย: ลักษณะคุณภาพแบบวัด ฉบับภาษาไทย. TJNC [Internet]. 2012 Sep. 14 [cited 2022 Dec. 2];26(3):31. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2711