1.
จันทโสภีพันธ์ พ, สุวรรณ ณ, เพียรมงคล ย, ศรีสมบูรณ์ จ. ความรู้และพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อ HPV และมะเร็งปากมดลูกของ นักศึกษาหญิง: ข้อเสนอแนะต่อการสอนเพศศึกษาและนโยบายสุขภาพ. TJNC [Internet]. 2012 Sep. 14 [cited 2022 Nov. 28];26(3):48. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2725