1.
เกษมกิจวัฒนาส. สารจากบรรณาธิการ. TJNC [Internet]. 2012Sep.14 [cited 2020Aug.9];26(4). Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2731