1.
สิงห์ช่างชัย เ, ทองสุข ป, หมวดเอียด ป. การวิเคราะห์อภิมานเกี่ยวกับโปรแกรมเพศศึกษาสำหรับเยาวชนในประเทศไทย. TJNC [Internet]. 2012 Sep. 14 [cited 2023 Jan. 29];26(4):5. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2732