1.
กิติศรี จ, นันทชัยพันธ์ พ, ธงชัย ฉ. การออกกำลังกายในผู้ที่เป็นโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายอุดตัน: การทบทวนงานวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ. TJNC [Internet]. 2012 Sep. 14 [cited 2023 Jan. 27];26(4):17. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2733