1.
ตั้งฉัตรชัย บ, สิริธรังศรี บ, ศรีพันธ์วรสกุล ส, รังควัต ว. ปัจจัยทำนายการคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลศูนย์ เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข. TJNC [Internet]. 2012 Sep. 14 [cited 2022 Dec. 4];26(4):43. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2735