1.
บุณโยทยาน ส, ธงชัย ฉ, สำราญญาติ ม. ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการจัดการความปวด ในผู้ป่วยวิกฤตหอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรม. TJNC [Internet]. 2012 Sep. 14 [cited 2023 Jan. 27];26(4):82. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2738