1.
ฤกษ์เลื่อนฤทธิ์ จ, คุปตานนท์ ข, ว่องสิริมาศ น. กระบวนการจัดการทางด้านจิตใจและอารมณ์เพื่อการมีชีวิตที่ปกติของ ผู้ที่มีภาวะหัวใจวาย. TJNC [Internet]. 2012 Sep. 14 [cited 2022 Nov. 30];26(4):108. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2740