1.
อาภานันทิกุลม, พุธวัฒนะพ, วิทยะศุภรจ. ภาวะสุขภาพและการปฏิบัติตัวด้านสุขภาพของนักศึกษาพยาบาลไทย. TJNC [Internet]. 1 [cited 2020Aug.14];26(4):123. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2741