1.
มาลาธรรม พ, สิทธินอก ข, พุธวัฒนะ พ, งามอุโฆษ ฉ. ความชุกและองค์ประกอบของกลุ่มอาการเมตาบอลิคของประชาชนใน จังหวัดนครราชสีมา. TJNC [Internet]. 2012 Sep. 14 [cited 2022 Dec. 4];26(4):137. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2742