1.
รุ่งอมรรัตน์ส, ฤกษ์เลื่อนฤทธิ์จ, วิทยพันธ์ย, เภตราสุวรรณส, ขวัญบุญจันทร์อ. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อผลิตนิสิตเป็นผู้นำในการสร้างเสริม สุขภาพของนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. TJNC [Internet]. 2012Sep.14 [cited 2020Oct.2];26(s):44. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2747