1.
วิโรจน์รัตน์ ว, ลีฬหกุล ว, คุ้มทวีพร พ, พันธุ์ศักดิ์ ว. พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพและภาวะเสี่ยงทางสุขภาพของผู้สูงอายุโครงการ ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. J Thai Nurse midwife Counc [Internet]. 2012 Sep. 14 [cited 2024 Feb. 27];26(s):140. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2754