1.
ฤกษ์เลื่อนฤทธิ์จ. บทบาทพยาบาลกับการดูแลตนเองในผู้ที่มีภาวะหัวใจวาย. TJNC [Internet]. 2012Sep.14 [cited 2020Apr.4];27(1):13. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2757