1.
กฤษณบุตรป, โตสิงห์อ, ดนัยดุษฎีกุลส, ไอรมณีรัตน์เ. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการฟื้นตัวหลังผ่าตัดของผู้ป่วยที่ได้รับการ ผ่าตัดช่องท้องในระยะ 1 สัปดาห์แรก. TJNC [Internet]. 2012Sep.14 [cited 2020Sep.26];27(1):39. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2759