1.
สุขนิธิจ, ธรรมพนิชวัฒน์ว, วิเชียรเจริญไ, เลิศธรรมเทวีว. ผลของโปรแกรมการกระตุ้นการดูดกลืนต่อความรู้ในการกระตุ้นการดูดกลืน ของมารดาและความสามารถในการดูดนมของทารกเกิดก่อนกำหนด. TJNC [Internet]. 2012Sep.14 [cited 2020Sep.30];27(1):78. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2762