1.
ส่องวัฒนา ป. การวิจัยทางการพยาบาลข้ามวัฒนธรรม: แนวคิดและประสบการณ์. TJNC [Internet]. 2014 Nov. 17 [cited 2022 Nov. 26];29(4):5-21. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/27634