1.
นิติกุล ห, พยัคฆเรือง ส, จินตนาดิลก น, พันธ์บูรณะ จ. ผลของการจัดท่านอนขณะและหลังให้นมทางสายให้อาหารต่อความสามารถในการรับนม ในทารกเกิดก่อนกำหนดที่มีน้ำหนักตัวน้อย. TJNC [Internet]. 2014 Nov. 17 [cited 2022 Nov. 28];29(4):32-44. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/27636