1.
กันทากาศ ท, เกษมกิจวัฒนา ส. ปัจจัยทำนายการทำหน้าที่ของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย ที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม. TJNC [Internet]. 2014 Nov. 17 [cited 2022 Sep. 30];29(4):92-104. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/27646