1.
เอิบอาบ ส, ลีวิรัตน์ ส. ผลของการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำหรับการพยาบาลผู้ป่วยเด็กที่ได้รับการบริหารยาโดยการพ่นแบบฝอยละอองต่อความรู้ทักษะการบริหารยา และการตอบสนองการหายใจ. TJNC [Internet]. 2014 Nov. 17 [cited 2022 Dec. 4];29(4):105-20. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/27647