1.
ราชวงศ์ ว, มหัคฆะกาญจนะ น, ไตรรัตน์อภิชาติ ว, พรหมเมศ ส, วนวโรดม พ, คงมุต พ. ผลของการใช้อุปกรณ์ถ่างขยายช่องคลอดต่อภาวะช่องคลอดตีบตันในผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก ภายหลังได้รับการรักษาด้วยรังสีรักษา. TJNC [Internet]. 2014 Nov. 17 [cited 2022 Dec. 4];29(4):121-30. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/27660