1.
พรหมชาติ ล. อิทธิพลของ คุณภาพการนอนหลับ โรคร่วม ระดับของฮีโมโกลบิน ต่อความสามารถ ในการเคลื่อนไหวระยะแรกในผู้ป่วยกระดูกสะโพกหักภายหลัง การผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมบางส่วน. TJNC [Internet]. 2015 Sep. 30 [cited 2022 Aug. 16];30(2):75-8. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/35461