1.
จันทร์นพคุณ จ, ศุภปีตีพร ศ. ปัจจัยทำนายพลังสุขภาพจิตของพยาบาลจบใหม่หมุนเวียนที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์. TJNC [Internet]. 2015 Sep. 30 [cited 2022 Aug. 16];30(2):113-26. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/36143