1.
จิรวัฒน์กุล ศ. รูปแบบการบูรณาการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น. TJNC [Internet]. 2015 Sep. 17 [cited 2023 Feb. 5];30(2):5-19. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/39653