1.
เกื้อกาญจน์ จ, อิสระมาลัย แ, บาลทิพย์ ข. ผลของโปรแกรมส่งเสริมการจัดการตนเองด้านโภชนาการต่อความเหนื่อยล้าในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับรังสีรักษา. TJNC [Internet]. 2015 Sep. 17 [cited 2022 Aug. 14];30(2):20-32. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/39655