1.
มรกต เ, นิลมานัต ก, มัชฌิม เ. ผลของโปรแกรมส่งเสริมการปรับตัวของญาติผู้ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง. TJNC [Internet]. 2015 Sep. 17 [cited 2022 Dec. 3];30(2):33-45. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/39656