1.
เสนะสุทธิพันธุ์ ว, หนูคง อ. ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการออกกำลังกายและการทำกิจกรรมของวัยรุ่น. TJNC [Internet]. 2015 Sep. 17 [cited 2022 Aug. 9];30(2):46-59. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/39657