1.
เข็มทอง อ, ฉายพุทธ ป, ฉันท์เรืองวณิชย์ ว, จุฑาภิสิทธิ์ ส. อิทธิพลของระดับความปวด ลักษณะอาหาร และสุขภาพช่องปากต่อการรับประทานอาหารในผู้ป่วยมะเร็งช่องปากหลังการผ่าตัด. TJNC [Internet]. 2015 Sep. 17 [cited 2023 Feb. 2];30(2):60-74. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/39659