1.
หวนศรี ก, อิสระมาลัย แ. การพัฒนาโปรแกรมการดูแลตนเองด้านการยศาสตร์สำหรับผู้สูงอายุ ข้อเข่าเสื่อมที่ประกอบอาชีพกรีดยางพารา. TJNC [Internet]. 2015 Sep. 17 [cited 2022 Aug. 10];30(2):101-12. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/39664