1.
สวัสดิพานิช น, เผือกเทศ ศ, สริยาภรณ์ อ, เชาวน์เมธากิจ ช. ประสบการณ์การทำงานของพยาบาลที่ปฏิบัติงานในระบบราชทัณฑ์ของไทย. TJNC [Internet]. 2016 Jan. 23 [cited 2023 Jan. 27];30(3):39-53. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/47175