1.
ศรีนารัตน์ น, โตสิงห์ อ, ดนัยดุษฎีกุล ส, วงษ์คงคำ เ. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการติดเชื้อในกระแสเลือดในผู้ป่วยแผลไหม้. TJNC [Internet]. 2016 Jan. 23 [cited 2022 Dec. 9];30(4):19-31. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/47183