1.
สรรพวีรวงศ์ จ, เผือกคง น, หนุเจริญกุล ส. ผลลัพธ์ของผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในการดูแลผู้ป่วยจิตเภท. TJNC [Internet]. 2013 Jan. 29 [cited 2022 Oct. 7];27(2):17-35. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/5366