1.
ธีรชิตกุล จ, นาคะ ข, บุญพัฒน์ ป. การจัดการอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อของผู้สูงอายุที่มีอาชีพกรีดยางพารา. TJNC [Internet]. 2013 Jan. 29 [cited 2022 Nov. 27];27(2):134-47. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/5382