1.
อรทัย พ, เต็งเกียรติ์ตระกูล ศ. การพัฒนาตัวบ่งชี้สำหรับการประเมินการจัดการศึกษาของหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต. TJNC [Internet]. 2013 Jan. 30 [cited 2022 Aug. 16];27(3):29-44. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/5454