1.
หาญประสิทธิ์คำ ข, นามจันทรา ร, หนุเจริญกุล ส, ศุภเมธาพร ป, นทีธนสมบัติ ก, สร้อยวงศ์ ป. ผลลัพธ์ของผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในการดูแลสตรีที่เป็นมะเร็งเต้านม. TJNC [Internet]. 2013 Jan. 30 [cited 2022 Aug. 14];27(3):45-63. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/5459