1.
มะมม จ. ผลของการทบทวนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการทำแผลกดทับต่อความรู้ และทักษะการปฏิบัติ และความคิดเห็นของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2. TJNC [Internet]. 2013 Jan. 30 [cited 2022 Aug. 15];27(3):63-76. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/5462