1.
เอี่ยมจันทร์ประทีป ส, แซ่เซี้ย ว, คู่พันธวี เ. ผลของการจัดการความปวดแบบประคบเย็นร่วมกับโปรแกรมการออก กำลังกายต่อการฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม. TJNC [Internet]. 2013 Jan. 30 [cited 2022 Dec. 3];27(3):77-90. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/5465