1.
วงศ์สุรประกิต ส, สันติประสิทธิ์กุล ส. สถานการณ์โรคซึมเศร้าในกลุ่มเสี่ยงโดยการตรวจคัดกรอง ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย. TJNC [Internet]. 2013 Jan. 30 [cited 2022 Aug. 16];27(3):91-105. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/5471