1.
คล้ายมุข บ. ผลของการให้คำปรึกษาเน้นการปรับพฤติกรรมความคิดต่อภาวะซึมเศร้า ในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า โรงพยาบาลเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. TJNC [Internet]. 2013 Jan. 30 [cited 2022 Aug. 16];27(3):106-15. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/5473