1.
ทรงมัจฉา จ, พุฒิวนิชพงศ์ ว, สิทธิมงคล ย. การประเมินการถูกล่วงละเมิดทางเพศในเด็กและวัยรุ่น: วิธีการประเมิน ตามหลักฐานเชิงประจักษ์. TJNC [Internet]. 2013 Jan. 30 [cited 2022 Aug. 9];27(3):116-2. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/5479